SP Metrology-หน้าแรก-16

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้มาตรฐานจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา.

Home » บทความ

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์)จำกัด วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้รับการรับรองความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) ซึ่งเป็นสถาบันตรวจประเมินรับรองระบบ ISO/IEC 17025 มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบมาตรฐานการสอบเทียบระหว่างประเทศ สำหรับหน่วยงานรับรองระบบ เราจึงมุ่งมันทำงานให้มีระบบมาตรฐานในระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการทดสอบและการสอบเทียบ

 

“ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา”

 

SP Metrology-หน้าแรก-16

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้มาตรฐานจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา1

Home » บทความ

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์)จำกัด วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้รับการรับรองความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) ซึ่งเป็นสถาบันตรวจประเมินรับรองระบบ ISO/IEC 17025 มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบมาตรฐานการสอบเทียบระหว่างประเทศ สำหรับหน่วยงานรับรองระบบ เราจึงมุ่งมันทำงานให้มีระบบมาตรฐานในระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการทดสอบและการสอบเทียบ

 

“ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา”

 

SP Metrology-หน้าแรก-16

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้มาตรฐานจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Home » บทความ

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์)จำกัด วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้รับการรับรองความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบจากสถาบัน ANAB จากประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) ซึ่งเป็นสถาบันตรวจประเมินรับรองระบบ ISO/IEC 17025 มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบมาตรฐานการสอบเทียบระหว่างประเทศ สำหรับหน่วยงานรับรองระบบ เราจึงมุ่งมันทำงานให้มีระบบมาตรฐานในระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการทดสอบและการสอบเทียบ

 

“ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา”